تومور پا

این بیمار یک اقای ۲۰ ساله هستند که از چند ماه قبل دچار درد و تورم پایین شست پای چپ شده بودند که یک تومور خوشخیم در استخوان پایین شست داشتند که باعث تخریب وسیع استخوان شده بود.

تومور ایشون از نوع بسیار مهاجم بوده و باید کل استخوان در منطقه درگیر برداشته می شد و با استخوان پیوندی جایگزین میشد و بخاطر نزدیک بودن به عروق و اعصاب ظریف کف پا احتمال اسیب این عناصر وجود داشت.

این بیمار در اخرین سری حضور در تبریز عمل شدند و خداروشکر مشکلی برای ایشون پیش نیومد و تومور موفقیت آمیز خارج شد.