تومور مچ پا

جراحی مچ پا

جراحی مچ پا؛ این بیمار دختر ۲۲ ساله ای بود که سابقه تومور خوشخیم ولی مهاجم مچ پای چپ داشت و دوسال قبل توسط یکی از همکاران جراحی شده بود.
تومور استخوان پاشنه

تومور استخوان پاشنه

بیماری که مشاهده میکنید یکی از موارد بسیار نادر هست. پسر ۱۲ ساله ای که حدود یکسال قبل از مراجعه به من دچار پیچ خوردگی مچ پای راست شده بود و پس از اون طی یک سال ۳ بار این اتفاق تکرار شد. ...