تومور پا

فیلم عمل های جراحی

این بیمار یک اقای ۲۰ ساله هستند که از چند ماه قبل دچار درد و تورم پایین شست پای چپ شده بودند که یک تومور خوشخیم در استخوان پایین شست داشتند که باعث تخریب وسیع استخوان شده بود. تومور ایشون از نوع بسیار مهاجم بوده و باید کل استخوان در منطقه درگیر برداشته می شد و با استخوان پیوندی جایگزین میشد و بخ...