تومور ژانت سل

تومور ژانت سل در انگشتان دست و پا

تومور ژانت سل در دست و پا نادر است. تنها ۱٫۵ تا ۵ درصد این تومور ها در دست و پا دیده می شوند.