تومور مچ پا

جراحی مچ پا

جراحی مچ پا؛ این بیمار دختر ۲۲ ساله ای بود که سابقه تومور خوشخیم ولی مهاجم مچ پای چپ داشت و دوسال قبل توسط یکی از همکاران جراحی شده بود.