پریوستئال کندروما

پریوستال کندروما

تعریف

یک تومور خوش خیم غضروفی است که بر روی سطح استخوان و زیر پرده استخوان( پریوست) بوجود می آید. نام دیگر آن کندرومای ژوکستا کورتیکال است.

یافته های بالینی

  • بیشتر موارد این تومور در دهه دوم و سوم عمر دیده می شوند.
  • در مردان کمی شایع تر از زنان است.
  • استخوان بازو بویژه قسمت بالایی آن بیشتر از سایر استخوان های بدن به این تومور مبتلا می گردد، بطوریکه نیمی از موارد این تومور در این ناحیه دیده می شوند.
  • پس از استخوان بازو استخوان های کوچک دست شیوع بعدی را دارند.
  • درد شایع ترین تظاهر این بیماری است.
  • دلیل درد مجاورت این تومور با تاندونها است که بدلیل موقعیت سطحی تومور، حین حرکات اندام به آنها گیر می کند و باعث احساس ناراحتی می شود.
  • برجستگی یکی دیگر از علائم این تومور است که شایع است و آن نیز بدلیل قرار گیری تومور بر سطح استخوان است.

یافته های رادیوگرافیک

بصورت یک ضایعه با حدود مشخص بر سطح استخوان دیده می شود که با فرورفتگی استخوان زیرین همراه است. استخوان زیرین در دو انتهای تومور بصورت لبه تومور را در برگرفته است(شکل۱).

با وجود فرورفتگی کورتکس در زیر تومور هیچگاه کورتکس پاره نشده و هیچگاه تومور بداخل مغز استخوان راه نمی یابد. این حالت به بهترین شکل در سی تی اسکن و ام آر آی دیده می شود(شکل ۱). 

پریوستال کندروما

داخل تومور رسوبات نقطه ای کلسیم بدرجات مختلف بفراوانی دیده میشود. وقتی رسوبات کلسیم زیاد باشد تومور نمای رادیو اوپاک بخود میگیرد.

پریوست روی تومور به بهترین شکل در ام آر آی دیده می شود(شکل۲). در ام آر آی به دلیل متوی آب زیاد تومور در نمای  T2  با سیگنال بالا(برنگ روشن) دیده می شود.

پریوستال کندروما

درمان

درمان این تومور جراحی است. هنگام جراحی باید حتی الامکان استخوان کورتیکال زیر تومور را نیز بهمراه تومور برداشت زیرا این تومور بسیار شبیه نوع بدخیم آن یعنی پریوستال کندروسارکوم است.

درمان این تومور حذف کامل آن به همراه قسمتی از استخوان زیرین برای به حداقل رساندن عود تومور و نیز در جهت درمان کافی برای نوع بدخیم این تومور (پریوستال کندروسارکوم) است.

عاقبت بیماری

عود این تومور نادر است اما بیماران عزیز باید توجه داشته باشند که برای جراحی این تومور پزشک جراح تومور استخوان ناگزیر به برداشتن بخشی از استخوان است.

این مسئله می تواند منجر به فرو رفتگی دائمی استخوان و اندام در محل عمل جراحی شود. بندرت ممکن است این تومور باعث اختلال رشد استخوان زیرین شود که میتواند منجر به کوتاهی اندام شود.